top of page
פורום מיכל סלה

חדר בריחה וירטואלי

בפעילות זו התלמידות/ים מתחרות/ים בניסיון לפתור חידות המובילות להכיר את תמרורי האזהרה. פעילות זו יכולה להיות הכנה לפעילות המרכזית וכר פורה לדיונים שיתקיימו לאחר מכן.

arrow-down
Anchor 1

פעילות זו כוללת את הפריטים הבאים

bottom of page