A Pandemic of Abuse

על ההרצאה

שתלטנות קיצונית כלפי נשים במשפחה -
מאפיינים והגדרות של התופעה, הדרכים לזהותה, ומה כל אחד ואחת מאיתנו יוכלו לעשות למיגורה. בהרצאה תציג ד""ר קוורטין את מאפייני תופעת השתלטנות הקיצונית שמתקיימת בחמישית מהמשפחות בישראל, דרך דוגמאות וסיפורים של נשים שחוות אותה ובאמצעות המסקנות ממחקרה בתחום.

על המרצה

ד״ר אילנה קוורטין

ד״ר אילנה קוורטין
הזמנת הרצאה
14:30