top of page

תנאי שימוש באתר

עמותת פורום מיכל סלה (ע"ר 580700839) (להלן "העמותה") פועלת בכתובת אתר האינטרנט www.michalsela.org.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת העמותה (להלן "האתר"). מטרת העמותה לפעול למניעת אלימות כלפי נשים בביתן באמצעות טכנולוגיה וחדשנות. 

האתר כולל מידע כללי על העמותה ועל פעילויותיה (להלן: "השירותים"). יש לקרוא את תנאי שימוש אלה ("תנאי שימוש") בעיון לפני השימוש באתר. 

הנך מצהירה בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הנך מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפופה לתנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות ולתנאים של האתר.

1. תנאים כלליים 

 • השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר (להלן "המשתמשת", "הנך" או "את"). 

 • המשתמשת מאשרת בזאת כי מלאו לה 18 שנים. במידה וגילך הינו מתחת לגיל 18 יש צורך בפיקוח והסכמת אפוטרופוס לצורך שימוש באתר.

 • יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). 
   

2. הסכמה לתנאי השימוש באתר

 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמדי באחד או יותר מתנאי השימוש.

 • העמותה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייבת כי לא תעשי אחד או יותר מן הדברים הבאים:

  • התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציגה, עובדת או מנהלת של העמותה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

  • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

  • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש העמותה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  • הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

  • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

  • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של המפעיל ו/או של צד שלישי כלשהו.

  • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 • אינך רשאית ליצור קישור לאתר שלא באישור העמותה מראש ובכתב, והעמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושאת באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייבת לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. 
   

3. תמיכה טכנית

העמותה אינה מתחייבת ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. יחד עם זאת, הנך יכולה לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני info@michalsela.org.il ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה.
 

4. מדיניות פרטיות

העמותה משתמשת במידע אישי שנאסף או מתקבל במסגרת השימוש באתר, בהתאם למדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת [כתובת URL להשלמה] ("מדיניות הפרטיות"). בשימושך באתר, הנך מסכימה לכך שהעמותה תעשה שימוש במידע האישי כאמור, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות.  
 

5. שיפוי  

הנך מתחייבת לשפות את העמותה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח,  תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי השימוש.
 

6. קניין רוחני

 • כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הגרפיקות, הקמפיינים, המאמרים, התמונות, הסרטונים, וידאו, אודיו, הרעיונות, הטקסטים, הסמלים, הסלוגנים, הפרוייקטים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של העמותה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי העמותה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של העמותה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של העמותה.
   

 • אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב.
   

7. שימוש בקישורים (links) ובהפניות 

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר העמותה, אינו מעיד על הסכמת העמותה לתוכנם ואינו מהווה המלצה או מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או העמותה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. העמותה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים, אינה מפקחת עליהם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

העמותה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולעמותה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. 

בהתאם לאמור לעיל, העמותה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיעי באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.
 

8. היעדר מצגים 

המידע באתר מוצג למטרות כלליות כגון תמיכה, הסברה ויידוע בלבד ללא כל התחייבות שהמידע ממצה, נקי מאי-דיוקים, טעויות וכיוצא באלה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות שינוי במידע המוצע באתר, בשירותים המוצעים בו וכל שינוי אחר כפי שימצא לנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר. השירותים השונים עשויים להשתנות מעת לעת וכפופים לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה. המידע באתר מתעדכן מעת לעת ואינו בהכרח מידע מלא ועדכני. כמו כן תתכנה טעויות, סתירות ואי התאמות. העמותה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר. 

השימוש במידע המופיע באתר ו/או יצירת קשר עם העמותה אינם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, טיפול מקצועי, ו/או פניה לגורמי אכיפה.  

השימוש שלך באתר ובתכנים הכלולים בו והסתמכותך עליהם, הם על אחריותך בלבד, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת. 

העמותה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. העמותה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת. 
 

9. הגבלת אחריות

העמותה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מהשירותים באתר, שימושך באתר, התכנים באתר, הסתמכותך עליהם או להעדר אפשרות להשתמש באתר, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן אחר, אפילו אם העמותה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא העמותה בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
 

10. שונות

 • אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחול, ומוסכם כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם.

 • תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. 

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד. 

עודכן: אוגוסט 2023

bottom of page