top of page

תודה!

בקשתך התקבלה.
פורום מיכל סלה יבחן את הבקשה ואת יכולתנו לצרפך לפרויקט,

נחזור אליך במייל תוך מספר ימים.

יודגש, כי אין בהגשת טופס זה אישור לקבלתך לפרוייקט.
 

כלבי מיכל סלה ניתנים לנשים שאינן חיות עם בן הזוג המאיים

וכאשר המקרה מוכר למשטרה או לרווחה,

בתנאי שתמצאנה מתאימות לפרויקט על פי קריטריונים שנקבעו על ידי העמותה בשיתוף הגורמים המקצועיים הרלבנטיים.
כלב ההגנה לנשים המתקבלות לפרוייקט ניתן לאחר הכשרה של כ-3 חודשים.

bottom of page